Σε ΦΕΚ ο νόμος 4571/2018 με τις αλλαγές στις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες)

Τροποποιείται η ισχύουσα νομοθεσία (κατά βάση ο ν.3213/2003) που διέπει την υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης (Δ.Π.Κ.) και δηλώσεων οικονομικών συμφερόντων (Δ.Ο.Σ.) από τα υπόχρεα πρόσωπα και, σε σχέση με τα ήδη ισχύοντα

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 186/Α/30-10-2018 ο νόμος 4571/2018 : «Επείγουσες ρυθμίσεις για την υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και άλλες διατάξεις» ο οποίο τροποποιεί τις διατάξεις του βασικού νόμου 3213/2003 για την υποβολή των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης των υπόχρεων προσώπων.

Βασικές αλλαγές του νόμου 4571/2018
–  Στις κατηγορίες των υπόχρεων προσώπων, στα οποία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι Γενικοί Διευθυντές των Υπουργείων, οι εκδότες διαδικτυακών και έντυπων ενημερωτικών μέσων, οι κατά νόμον αναπληρωτές των Προϊσταμένων των Δασαρχείων και των Δασονομείων, τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη καθώς και οι εισηγητές των Επιτροπών Εξέτασης Προσφυγών Αυθαιρέτων
– Υποχρέωση για υποβολή Δ.Π.Κ. καταλαμβάνει και το πρόσωπο με το οποίο ο υπόχρεος έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης,
– Διευκρινίζεται ότι, όσον αφορά στις σχολικές επιτροπές, υπόχρεοι είναι οι Πρόεδροι και οι διαχειριστές των τραπεζικών λογαριασμών αυτών
– Τίθενται εκ νέου οι προθεσμίες υποβολής της αρχικής δήλωσης και των δηλώσεων για τα επόμενα έτη [Οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων αρχικές με απόκτηση ιδιότητας υπόχρεου τα έτη 2016, 2017 και 2018 ως την δημοσίευση του παρόντος και ετήσιες των ετών 2016 (χρήση 2015), 2017 (χρήση 2016) και 2018 (χρήση 2017) υποβάλλονται από 04-01-2019 ως 04-03-2019.]
– Επανακαθορίζεται, επίσης, το περιεχόμενο της Δ.Π.Κ. και προβλέπεται ότι, κατ’ εξαίρεση, η πρώτη ηλεκτρονική ετήσια δήλωση περιλαμβάνει τα υφιστάμενα, κατά το χρόνο αναφοράς της, περιουσιακά στοιχεία και την αξία κτήσης τους εφόσον είναι διαθέσιμη.
-Αυξάνονται το κατώτατο όριο του συνόλου των μετρητών που δεν περιλαμβάνονται στις κάθε είδους καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια και άλλα πιστωτικά ιδρύματα, τα οποία πρέπει να δηλώνονται, καθώς και η ελάχιστη αξία των κινητών που πρέπει να δηλώνονται στις Δ.Π.Κ. και ορίζονται εκ νέου τα συνοδευτικά παραστατικά.
– Θεσπίζεται διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ. μέσω ενιαίας διαδικτυακής εφαρμογής
– Επανακαθορίζεται το πλαίσιο εκπρόθεσμης υποβολής Δ.Π.Κ. από τα υπόχρεα πρόσωπα, με την κατάργηση των επιβαλλόμενων, με βάση τα ισχύοντα, διοικητικών προστίμων και την πρόβλεψη πληρωμής ηλεκτρονικού παραβόλου
– Επανακαθορίζονται η έννοια της ανακριβούς δήλωσης καθώς και οι επιβαλλόμενες ποινικές κυρώσεις, κατά περίπτωση [πρόθεση απόκρυψης περιουσιακού στοιχείου αξίας ανώτερης των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, συνολική αξία των αποκρυπτόμενων περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.]

 

Επίσης στον ίδιο νόμο έχουν ενταχθεί διατάξεις με Τροπολογίες:

 

Παράταση του νόμου Παρασκεύοπουλου για την αποσυμφόρηση των φυλακών
παρατείνει την ισχύ του νόμου για ένα έτος για την αποσυμφόρηση των φυλακών, γνωστού ως νόμου Παρασκευόπουλου για ένα έτος. Αυστηροποιεί τη διαδικασία πιστοποίησης της αναπηρίας. (Διαβάστε αναλυτικά)

Καταργείται το άρθρο 407 του Ποινικού Κώδικα για την επαιτεία

Μοριοδότηση εμπειρίας προσωπικού νοσοκομείων Ε.Σ.Υ., Π.Ε.Δ.Υ. και Κέντρων Υγείας
Πρόβλεψη μοριοδότησης εμπειρίας προσωπικού νοσοκομείων Ε.Σ.Υ., Π.Ε.Δ.Υ. και Κέντρων Υγείας σε προκηρύξεις κάλυψης θέσεων νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού, πλην ιατρών εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας Φορεών Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.) και μετάθεση κατά ένα μήνα του χρόνου ολοκλήρωσης της διαδικασίας για την 30-11-2018 από 30-10-2018.

Μετάταξη σε υπηρεσίες Δημοτικής Αστυνομίας των Δήμων των πρώην Δημοτικών Αστυνομικών που μετατάχθηκαν σε Καταστήματα Κράτησης.
Συμπλήρωση διατάξεων του άρθρου 278 του ν. 4555/2018 που αναφέρονται στη δυνατότητα μετάταξης σε υπηρεσίες Δημοτικής Αστυνομίας των Δήμων, των πρώην Δημοτικών Αστυνομικών που μετατάχθηκαν σε Καταστήματα Κράτησης.

Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ)
Ρύθμιση για τις απαιτήσεις συνταξιούχων και εργαζομένων του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.) από το συμβόλαιο ομαδικής ασφάλισης με την Εθνική Ασφαλιστική
Επιλύεται το πρόβλημα των απαιτήσεων των εργαζομένων και των συνταξιούχων του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ), που απορρέουν από το συμβόλαιο ομαδικής ασφάλισης με την Εθνική Ασφαλιστική.Σύμφωνα και με τη σχετική ανακοίνωση (εδω) παρατείνεται, επίσης, για δύο μήνες η αναστολή εκτέλεσης κατασχέσεων έναντι του ΙΓΜΕ, ενώ επιλύεται το ζήτημα της διπλής περικοπής στους μισθούς των εργαζομένων του ΙΓΜΕ, η οποία έχει ήδη κριθεί, με πλήθος δικαστικών αποφάσεων, ως αντισυνταγματική.

Διαβάστε το ΦΕΚ εδώ