Το νέο Π.Δ που αφορά θέματα αστυνομικού προσωπικού

Δημοσιεύτηκε σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως νέο Προεδρικό Διάταγμα το οποίο αφορά θέματα αστυνομικού προσωπικού και αλλάζει αρκετές από τις διατάξεις του Π.Δ. 100/2003, του Π.Δ. 24/1997, του Π.Δ. 27/1986 και του Π.Δ. 211/2005.
Δείτε αναλυτικά τι προβλέπουν όλα τα άρθρα του νέου Προεδρικού Διατάγματος:
Άρθρο 1 – Τροποποίηση του άρθρου 2 του π.δ. 100/2003 (Α’ 94)
Στην περίπτωση γ’ της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του π.δ. 100/2003, όπως είχε αντικατασταθεί με την παρ. 4 του άρθρου 1 του π.δ. 85/2011 (Α’ 207), μετά τη φράση «Ψερίμου-Δωδεκανήσου» προστίθεται φράση «Οροπεδίου Λασιθίου».
Άρθρο 2  – Τροποποίηση του άρθρου 5 του π.δ. 100/2003 (Α’ 94)
Μετά το τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του π.δ. 100/2003, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του π.δ. 85/2011, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι αστυνομικοί ειδικών καθηκόντων υποβάλλουν δήλωση τόπου συμφερόντων έως την επομένη της ημερομηνίας ορκωμοσίας τους στην οικεία Διεύθυνση Αστυνομίας, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 2».
Άρθρο 3 – Τροποποίηση του άρθρου 7 του π.δ. 100/2003 (Α’ 94)
Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του π.δ. 100/2003, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 23 του π.δ. 6/2018 (Α’ 11), προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Εξαιρούνται από τον προαναφερόμενο χρονικό περιορισμό και δύνανται να αποσπώνται όσοι υποβάλουν αίτημα απόσπασης για τους λόγους που αναφέρονται στην περίπτωση η’ της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του παρόντος ή εφόσον οι ίδιοι ή τα μέλη της οικογενείας τους πάσχουν από δυσίατο νόσημα, όπως αυτό ορίζεται στην αριθμ. Υ1/ Γ.Π./ οικ. 16884 από 12-10-2001 απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας (Β’ 1386), όπως ισχύει και επιπλέον η οικογένεια τους δεν αριθμεί περισσότερα των δύο μελών πλην των πασχόντων. Οι σοβαροί λόγοι υγείας, ο θάνατος ή το δυσίατο νόσημα αφορούν αποκλειστικά την οικογένεια, τους γονείς ή τα αδέλφια των ιδίων. Η αίτηση του ενδιαφερομένου υποβάλλεται στην υπηρεσία του και σε περίπτωση δυσίατου νοσήματος απαιτείται η έκδοση σχετικής γνωμάτευσης από την Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην περίπτωση ιε’ της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του παρόντος. Για τους λόγους της περίπτωσης η’ της παραγράφου 2 του άρθρου 19 η διάρκεια της απόσπασης μπορεί να είναι μέχρι δύο (2) μήνες με δυνατότητα παράτασης για δύο (2) μήνες ακόμη, ενώ στην περίπτωση δυσίατου νοσήματος μέχρι έξι (6) μήνες με δυνατότητα παράτασης για έξι (6) ακόμη μήνες, χωρίς να υφίσταται δυνατότητα υποβολής νέας αίτησης. Η απόσπαση αποφασίζεται από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας.»
Άρθρο 4 – Τροποποίηση του άρθρου 8 του π.δ. 100/2003 (Α’ 94)
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 8 του π.δ. 100/2003, όπως αυτή είχε αντικατασταθεί με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του π.δ. 75/2016 (Α’ 138) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του π.δ. 6/2018, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ο αριθμός των κενών οργανικών θέσεων που θα πληρωθούν από τους νεοεξερχόμενους Υπαστυνόμους Β’, κατά Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και θεσσαλονίκης, καθώς και κατά Αστυνομικό Τμήμα των Διευθύνσεων Αστυνομίας των Γενικών Περιφερειακών Αστυνομικών Διευθύνσεων Χώρας, καθορίζεται με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας. Για τον υπολογισμό των εν λόγω κενών θέσεων λαμβάνονται υπόψη οι κενές οργανικές θέσεις που προκύπτουν: α) μετά το πέρας των τακτικών μεταθέσεων και β) μετά την έκδοση αποφάσεων επί των αιτήσεων ακύρωσης ή τροποποίησης των διαταχθεισών μεταθέσεων. Λαμβάνεται επίσης υπόψη η μη ύπαρξη επιλαχόντων επιθυμούντων μετάθεση και περιλαμβανομένων στον οικείο πίνακα μεταθέσεων. Για τον υπολογισμό των ως άνω κενών θέσεων δεν λαμβάνονται υπόψη οι κενές θέσεις που δεν προκηρύχθηκαν στο πλαίσιο των τακτικών μεταθέσεων. Η προαναφερόμενη απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους μέσω της Σχολής Αξιωματικών».
2. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του π.δ. 100/2003, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 24 του π.δ. 6/2018, προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Εξαιρούνται από τον προαναφερόμενο χρονικό περιορισμό και δύνανται να αποσπώνται όσοι υποβάλουν αίτημα απόσπασης για τους λόγους που αναφέρονται στην περίπτωση η’ της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του παρόντος ή εφόσον οι ίδιοι ή τα μέλη της οικογενείας τους πάσχουν από δυσίατο νόσημα, όπως αυτό ορίζεται στην αριθμ. Υ1/ Γ.Π./οικ. 16884 από 12-10-2001 απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας (Β’ 1386), όπως ισχύει και επιπλέον η οικογένεια τους δεν αριθμεί περισσότερα των δύο μελών πλην των πασχόντων. Οι σοβαροί λόγοι υγείας, ο θάνατος ή το δυσίατο νόσημα αφορούν αποκλειστικά την οικογένεια, τους γονείς ή τα αδέλφια των ιδίων. Η αίτηση του ενδιαφερομένου υποβάλλεται στην υπηρεσία του και σε περίπτωση δυσίατου νοσήματος απαιτείται η έκδοση σχετικής γνωμάτευσης από την Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην περίπτωση ιε’ της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του παρόντος. Για τους λόγους της περίπτωσης η’ της παραγράφου 2 του άρθρου 19 η διάρκεια της απόσπασης μπορεί να είναι μέχρι δύο (2) μήνες με δυνατότητα παράτασης για δύο (2) μήνες ακόμη, ενώ στην περίπτωση δυσίατου νοσήματος μέχρι έξι (6) μήνες με δυνατότητα παράτασης για έξι (6) ακόμη μήνες, χωρίς να υφίσταται δυνατότητα υποβολής νέας αίτησης. Η απόσπαση αποφασίζεται από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας.»
Άρθρο 5 – Τροποποίηση του άρθρου 9 του π.δ. 100/2003 (Α’ 94)
Η παράγραφος 2 του άρθρου 9 του π.δ. 100/2003 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η τοποθέτηση αυτών γίνεται με απόφαση του Ανωτέρου Συμβουλίου Μεταθέσεων και κοινοποιείται με διαταγή του Προέδρου του Συμβουλίου».
Άρθρο 6 – Τροποποίηση του άρθρου 12 του π.δ. 100/2003 (Α’ 94)
1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του π.δ. 100/2003 τροποποιείται ως εξής:
«1. Οι τακτικές μεταθέσεις πραγματοποιούνται κατά το χρονικό διάστημα από την 21η Μαΐου έως την 31η Αυγούστου, απαγορευομένων των μεταθέσεων σε άλλο χρόνο, έστω και αν οι μετατιθέμενοι δεν αντιτίθενται σε αυτές, με την επιφύλαξη των διατάξεων της περίπτωσης ε’ της παραγράφου 4 του άρθρου 14 και της παραγράφου 5 του άρθρου 18».
2. Τα δύο εδάφια που προστέθηκαν στο τέλος της υποπερίπτωσης (1) της περίπτωσης α’ της παραγράφου 5 του άρθρου 12 του π.δ. 100/2003 με το άρθρο 26 του π.δ. 6/2018, καταργούνται.
3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 12 του π.δ. 100/2003, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 7 του π.δ. 85/2011, τροποποιείται ως εξής:
«6. Μετάθεση αστυνομικού, εντός και εκτός της αυτής περιοχής, εφόσον έχει υποβληθεί σε ανάλογη εκπαίδευση από τη Δ/νση Πληροφορικής/Α, Ε.Α., τη Δ/νση Εγκληματολογικών Ερευνών, την Υποδ/νση Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος, την Υπηρεσία Εναέριων Μέσων, την Υπηρεσία Μη Στελεχωμένων Αεροσκαφών και την ΕΚ. A.M. δεν επιτρέπεται προ της παρελεύσεως συνεχόμενης 10 ετίας από την ημερομηνία ένταξης στη δύναμη τους, παρά μόνο ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του Δ/ντή της υπηρεσίας του».
Άρθρο 7 – Τροποποίηση του άρθρου 13 του π.δ. 100/2003 (Α’ 94)
Η περίπτωση β’ της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του π.δ. 100/2003 αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Το Ανώτερο Συμβούλιο Μεταθέσεων, το οποίο είναι πενταμελές και αποτελείται από τρεις (3) Αντιστράτηγους Αστυνομίας με αναπληρωτές Αντιστράτηγους ή Υποστρατήγους Αστυνομίας, που ορίζονται με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αξιωματικών Αστυνομίας (Π.Ο.ΑΞΙ.Α.) και έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων (Π.Ο.ΑΣ.Υ.), οι οποίοι εκλέγονται κατά τις διαδικασίες των αρχαιρεσιών των εν λόγω Ομοσπονδιών».
Άρθρο 8 – Τροποποίηση του άρθρου 15 του π.δ. 100/2003 (Α’ 94)
1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του π.δ. 100/2003, όπως αυτή είχε αντικατασταθεί με την παράγραφο 1 του άρθρου 9 του π.δ. 75/2016, τροποποιείται ως εξής:
«1. Οι προαγόμενοι σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 82/2006 (Α’ 86) στο βαθμό του Αρχιφύλακα γενικών καθηκόντων μετατίθενται υποχρεωτικά στις Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις Αττικής και θεσσαλονίκης, καθώς και στις Διευθύνσεις Αστυνομίας Χώρας, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3».
2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του π.δ. 100/2003, όπως αυτή είχε αντικατασταθεί με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του π.δ. 75/2016, τροποποιείται ως εξής:
«3. Οι νεοπροαγόμενοι Αρχιφύλακες που ασκούν καθήκοντα πυροτεχνουργών, συνοδών σκύλων και εκγυμναστών αυτών, προγραμματιστών – αναλυτών – χειριστών μηχανών εισαγωγής στοιχείων και χειριστών του κεντρικού συστήματος Η/Υ της Δ/νσης Πληροφορικής του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, επικεφαλής χειριστών περιφερειακών συστημάτων (TOP USERS), χειριστών – τεχνικών μη στελεχωμένων αεροσκαφών (drones) της Υπηρεσίας Μη Στελεχωμένων Αεροσκαφών, οι υπηρετούντες στη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, εφόσον είναι κάτοχοι πτυχίων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με αντικείμενο συναφές προς εκείνο της υπηρεσίας αυτής, στην Ειδική Κατασταλτική Αντιτρομοκρατική Μονάδα (Ε.Κ.Α.Μ.), στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, καθώς και όσοι υπηρετούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών και ασκούν εξειδικευμένα καθήκοντα ή εργαστηριακές εξετάσεις ή έχουν υποστεί ειδικές εκπαιδεύσεις και είναι κάτοχοι πτυχίων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με αντικείμενο συναφές προς εκείνο της υπηρεσίας αυτής, παραμένουν στις υπηρεσίες τους, εφόσον υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις και σχετική πρόταση των υπηρεσιών τους.»
Άρθρο 9 – Τροποποίηση του άρθρου 16 του π.δ. 100/2003 (Α’ 94)
1. Η περίπτωση γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του π.δ. 100/2003 αντικαθίσταται ως εξής:
«γ. Το Συμβούλιο Μεταθέσεων συνέρχεται σε συνεδρίαση το τρίτο 10ήμερο του μηνός Μαΐου και με πρακτικό του αποφασίζει τις μεταθέσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος. Οι μεταθέσεις κοινοποιούνται στους ενδιαφερομένους το αργότερο μέχρι την 10η Ιουνίου με διαταγή του Προέδρου του Συμβουλίου και η χορήγηση των Φύλλων Πορείας πραγματοποιείται μέχρι την 31η Αυγούστου».
2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 16 του π.δ. 100/2003 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Οι μεταθέσεις των ανώτερων αξιωματικών κοινοποιούνται με διαταγή του Προέδρου του Συμβουλίου.»
Άρθρο 10 – Τροποποίηση του άρθρου 18 του π.δ. 100/2003 (Α’ 94)
Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 18 του π.δ. 100/2003 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι κενές θέσεις που δημιουργούνται στην περίπτωση ακύρωσης διαταχθείσας μετάθεσης αξιωματικού από μία περιοχή μετάθεσης σε άλλη, με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια του άρθρου 3, καλύπτονται από τον πρώτο επιλαχόντα των πινάκων των τακτικών μεταθέσεων, σε περίπτωση δε μη επιθυμίας του πρώτου επιλαχόντα, κινείται η ίδια διαδικασία με τον δεύτερο επιλαχόντα και ούτω καθεξής».
Άρθρο 11 – Τροποποίηση του άρθρου 19 του π.δ. 100/2003 (Α’ 94)
Η περίπτωση ε’ της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του π.δ. 100/2003 αντικαθίσταται ως εξής:
«ε. Για την άσκηση των καθηκόντων τους και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η θητεία τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 93 του ν.3852/2010 (Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 παρ. 2 του ν.4071/2012 (Α’ 85). Καθ’ όλη τη διάρκεια της απόσπασης τους λογίζεται ότι υπηρετούν στον τόπο συμφερόντων τους και ο χρόνος αυτός δεν θεμελιώνει δικαίωμα αίτησης μετάθεσης. Σε περίπτωση που παύσει να υφίσταται ο λόγος για τον οποίο αποσπάστηκαν, οφείλουν να το αναφέρουν αμέσως στην υπηρεσία τους».
Άρθρο 12 – Τροποποίηση του άρθρου 15 του π.δ. 211/2005
Η περίπτωση γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του π.δ. 211/2005, όπως προστέθηκε με το άρθρο 22 του π.δ. 75/2016, αντικαθίσταται ως εξής:
«γ. Για την άσκηση των καθηκόντων τους και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η θητεία τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 93 του ν.3852/2010 (Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 παρ. 2 του ν. 4071/2012 (Α’ 85). Καθ’ όλη τη διάρκεια της απόσπασής τους λογίζεται ότι υπηρετούν στον τόπο συμφερόντων τους και ο χρόνος αυτός δεν θεμελιώνει δικαίωμα αίτησης μετάθεσης. Σε περίπτωση που παύσει να υφίσταται ο λόγος για τον οποίο αποσπάστηκαν, οφείλουν να το αναφέρουν αμέσως στην υπηρεσία τους».
Άρθρο 13  – Τροποποίηση του άρθρου 21 του π.δ. 24/1997
Στο τέλος της περίπτωσης ιβ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του π.δ. 24/1997, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του π.δ. 6/2018, προστίθεται εδάφιο, ως εξής:
«Ειδικά για τους διοικητές των Υπηρεσιών επιπέδου Τμήματος των Διευθύνσεων Ασφαλείας των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης, ο Διευθυντής της οικείας Υποδιεύθυνσης και ο αρμόδιος για την εποπτεία των Υποδιευθύνσεων Υποδιευθυντής της Διεύθυνσης».
Άρθρο 14 – Τροποποίηση του άρθρου 23 του π.δ. 24/1997
Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 23 του π.δ. 24/1997, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του π.δ. 6/2018, τροποποιείται ως εξής:
«Σε περίπτωση που κατά το έτος αξιολόγησης δεν συντρέχει η προϋπόθεση του πρώτου εδαφίου ή μέχρι την έναρξη της τακτικής αξιολόγησης παρήλθε χρονικό διάστημα πέραν του εξαμήνου από την τελευταία έκτακτη αξιολόγηση, αρμόδιος για την τακτική αξιολόγηση ως πρώτος αξιολογητής, είναι ο προϊστάμενος της οργανικής μονάδας επιπέδου τμήματος που υπηρετεί ο αξιολογούμενος κατά τη στιγμή της αξιολόγησης, ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα υπηρεσιακής εξάρτησης με τον αξιολογούμενο».
Άρθρο 15 – Τροποποίηση του άρθρου 36 του π.δ. 24/1997
Η παράγραφος 8 του άρθρου 36 του π.δ. 24/1997, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 1 του π.δ. 4/2016 (Α’ 8), αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Οι εργασίες των συμβουλίων περατώνονται μέχρι τέλος Φεβρουαρίου. Παράταση δε αυτών μέχρι ένα μήνα είναι δυνατή, εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι, με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και ύστερα από πρόταση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας».
Άρθρο 16 Τροποποίηση του άρθρου 48 του π.δ. 24/1997
Η παράγραφος 1 του άρθρου 48 του π.δ. 24/1997, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του π.δ. 31/1999 (Α’ 33), αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι αξιωματικοί, για τους οποίους η αρμόδια υγειονομική επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας γνωματεύει ότι πρέπει να αποστρατευθούν, λόγω σωματικής ανικανότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού υγειονομικής υπηρεσίας του Σώματος, καθώς και οι αξιωματικοί που έχουν κριθεί ικανοί για υπηρεσία γραφείου, για τους οποίους όμως το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων αποφαίνεται τη μη παραμονή τους στην ενεργό υπηρεσία, αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 29 και της περίπτωσης ε’ της παραγράφου 1 του άρθρου 43».
Άρθρο 17Τροποποίηση του άρθρου 10 του π.δ. 27/1986 (Α’ 11)
Η παράγραφος 13 του άρθρου 10 του π.δ. 27/1986, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 24 του π.δ. 75/2016, αντικαθίσταται ως εξής:
«13. Στο αστυνομικό προσωπικό χορηγείται άδεια, με αποδοχές, διάρκειας πέντε (5) ημερών σε περίπτωση τέλεσης γάμου, αμέσως πριν ή αμέσως μετά την τέλεση αυτού κατόπιν υποβολής σχετικής αιτήσεως που υποβάλλεται πριν την τέλεση αυτού, καθώς και άδεια, με αποδοχές, διάρκειας πέντε (5) ημερών σε περίπτωση θανάτου συζύγου ή συγγενούς έως και β’ βαθμού εξ αίματος ή έως και α’ βαθμού εξ αγχιστείας, κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την επέλευση του θανάτου. Αρμόδιοι για την έγκριση χορήγησης των αδειών του προηγούμενου εδαφίου είναι οι οριζόμενοι στο άρθρο 14 και για τη χορήγηση τους απαιτείται η προσκόμιση σχετικών αποδεικτικών στοιχείων».
Άρθρο 18 – Μεταβατική διάταξη
Οι αστυνομικοί ειδικών καθηκόντων, ανεξαρτήτως βαθμού, οι οποίοι ήδη υπηρετούν στο σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας, υποβάλλουν δήλωση τόπου συμφερόντων, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 5 του π.δ. 100/2003.
Άρθρο 19 – Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην Υπουργό Προστασίας του Πολίτη αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Διαβάστε εδώ το ΦΕΚ