Χορήγηση άδειας για ετήσιο γυναικολογικό έλεγχο στις συναδέλφισσες

Η γυναίκα αστυνομικός εκτός από τα εργασιακά προβλήματα αντιμετωπίζει και τα ιδιαίτερα γυναικολογικά της προβλήματα. Σύμφωνα με το άρθρο 47 παρ. 3α του νόμου 4674/2020 με θέμα: “Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις” προβλέπεται ότι στους υπαλλήλους χορηγείται μία (1) ημέρα αδείας το χρόνο με αποδοχές για τη διενέργεια γυναικολογικού ελέγχου, αφού προσκομιστεί από την υπάλληλο σχετική βεβαίωση του θεράποντος ιατρού περί πραγματοποίησης του σχετικού ελέγχου. Όμως αυτή η ρύθμιση δεν φαίνεται να βρίσκει εφαρμογή και στις γυναίκες αστυνομικούς.

Η μη εφαρμογή του εν λόγω Νόμου αντιβαίνει στα δικαιώματα των γυναικών συναδέλφων, και γι’ αυτό θα πρέπει να τηρείται απαρέγκλιτα.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας υπέβαλε Ερώτημα προς τους Υπουργούς Εθνικής Άμυνας, Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σχετικά με την επίλυσή του. Επισυνάπτεται η σχετική Ερώτηση.

ΚΚΕ ΕΡΩΤΗΣΗ